Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Pro naše zákazníky provádíme výkon "dodavatelského technika BOZP a PO", což může menším firmám mj. ušetřit náklady na odborného zaměstnance. U větších zaměstnavatelů pak může být přínosem nezávislost, dlouholetá zkušenost nebo také nepostižení tzv. provozní slepotou.

Zákony týkající se bezpečnosti práce a zákon o požární ochraně vyžadují po zaměstnavatelích, aby zajistili úkony týkající se BOZP a PO znalými nebo odborně způsobilými osobami, mezi něž lze zahrnout mj. odborně způsobilé zaměstnance nebo odborně způsobilé dodavatele.

Nabízíme tedy alternativu odborně způsobilého dodavatele. Prostřednictvím našich služeb tak stálým zákazníkům pomáháme zajišťovat realizaci povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů.

Provádíme např. zhodnocení rizik, kategorizaci prací, vytipování ochranných pracovních pomůcek, školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu požárních hlídek a preventistů, školení lešenářů, zajišťujeme odborná školení (elektro, jeřáby, VZ vozíky, vazači, tlakové nádoby, zemní stroje, obsluhy kotelen …)

Zpracováváme potřebnou dokumentaci BOZP a PO (např. řády, místní provozní bezpečnostní předpisy, směrnice, pokyny a další…). U větších zaměstnavatelů navrhujeme systémová řešení, která se pak mohou využít i při zavádění systémů řízení dle ISO norem.

V zemích EU je jednou z priorit týkající se zaměstnanců to, aby se pracující vraceli ze zaměstnání domů zdraví. Tento fakt nelze trvale přehlížet a podceňovat. Cílem každého zaměstnavatele je bezproblémový chod firmy, mj. i nízká nebo nulová úrazovost (nebo nehodovost).

Seznam Dokumentace vedené v organizaci k zajištění BOZP

Těšíme se na spolupráci!

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č.361/2007Sb. o bezpečnosti práce

Důležité!!!

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. o školeních, informacích, pokynech aj.). Tato povinnost se vztahuje také na osoby samostatně výdělečně činné i státní subjekty – školy, školky, obecní i městské úřady.

počítadlo.abz.cz

BOZP Miroslav Müller na Firmy.cz